Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Lampjes enzo, gevestigd te Breda

Versie geldig vanaf 21 maart 2021

 

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lampjesenzo. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.lampjesenzo.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Lampjesenzo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lampjesenzo erkend.

1.4 Lampjesenzo garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lampjesenzo bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Lampjesenzo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door geleverde zaken Lampjesenzo een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief btw. Lampjesenzo is sinds 1 januari 2020 vrijgesteld van btw, zodoende zijn de prijzen exclusief btw gelijk aan de prijzen inclusief btw. 

 

4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lampjesenzo heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lampjesenzo via info@lampjesenzo.nl. De afnemer dient Lampjesenzo te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lampjesenzo er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag minus de door ons betaalde verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

- Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

-Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen bijv.: Groendecoraties.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lampjesenzo, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lampjesenzo.

Lampjesenzo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Lampjesenzo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6. Garantie

6.1 Lampjesenzo garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Lampjesenzo komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Lampjesenzo is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 Lampjesenzo geeft alleen garantie op constructiefouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren e.d. in houten producten vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft.

6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Una Casa Pura deze gebreken onmiddellijk schriftelijk per mail te melden aan Lampjesenzo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Lampjesenzo schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 Indien klachten van de afnemer door Lampjesenzo gegrond worden bevonden, zal Lampjesenzo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lampjesenzo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

Iedere aansprakelijkheid van Lampjesenzo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.6. Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Lampjesenzo in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lampjesenzo

en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

E) Bij oververhitting door verwarming ,blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte ,koude of droogte.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lampjesenzo zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lampjesenzo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Lampjesenzo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Lampjesenzo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Lampjesenzo en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Lampjesenzo op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Lampjesenzo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lampjesenzo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

10. Overmacht

10.1 Lampjesenzo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lampjesenzo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Lampjesenzo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lampjesenzo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Lampjesenzo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Lampjesenzo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 U betaalt vooraf nadat u een bestelling gedaan heeft via lampjesenzo.nl of via info@lampjesenzo.nl. Van Lampjesenzo ontvangt u een orderbevestiging per mail. Wwanneer het totale bedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening. Zal uw bestelling in behandeling worden genomen.

12.2 De door Lampjesenzo geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lampjesenzo of een door Lampjesenzo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Lampjesenzo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Lampjesenzo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lampjesenzo.

 

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lampjesenzo en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Lampjesenzo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.